Pôžičky na čokoľvek | Vybavíte rýchlo a pohodlne |
 Ohodnoďte nás
5/5
QR code
 ShoutBoard
 1 / 25 
 Newsletter
 Naše pôžičky
 Infolinka
Len v pracovný deň 8 - 18 h.
 Práve je na stránke

Informácie v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

  •  

 
Právny základ a účel
spracovania osobných
údajov
Spoločnosť ako sprostredkovateľ uzatvorenia Zmluvy o pôžičke je oprávnený aj bez súhlasu žiadateľa akomdotknutej osoby spracúvať osobné údaje získané od žiadateľa pri uzatváraní Zmluvy o pôžičke alebo počas jej trvania, ak: a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby, alebo b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov tretej strany.
Účelom spracúvania podľa osobitných predpisov je najmä:
- zisťovanie, preverenie a kontrola identifikácie žiadateľa a ich zástupcov,
- uzatváranie a vykonávanie obchodov so žiadateľmi,
- ochrana a domáhanie sa práv Spoločnosti voči žiadateľom,
- V ostatných prípadoch je právnym základom na spracúvanie osobných údajov súhlas žiadateľa a Spoločnosť si tento súhlas vyžiada písomne.
Informácie o právach
dotknutej osoby
Žiadateľ, ako tzv. dotknutá osoba, má v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od banky ako prevádzkovateľa vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, vydaného výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov, je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Informácia o
cezhraničnom prenose
osobných údajov
Pri poskytovaní služieb sa nepredpokladá cezhraničný prenos osobných údajov žiadateľa.
SprostredkovateliaSpoločnosť je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov oprávnená poveriť na spracovanie osobných údajov sprostredkovateľov; zoznam sprostredkovateľov zverejňuje Spoločnosť na svojej internetovej stránke. V prípade poverenia nového sprostredkovateľa Spoločnosť splní oznamovaciu povinnosť voči žiadateľovi aktualizáciou zoznamu sprostredkovateľov na svojej internetovej stránke.
 
S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Ich používanie môžete odmietnúť nastavením svojho web prehliadača. Viac informácií nájdete tu.
Súhlasím