Pôžičky na čokoľvek | Vybavíte rýchlo a pohodlne |
 Ohodnoďte nás
5/5
QR code
 ShoutBoard
 1 / 25 
 Newsletter
Rýchle doručenie od Alza.sk klikni a zisti viac

 Infolinka
Len v pracovný deň 8 - 18 h.
 Práve je na stránke

Podmienky používania portálu

 •  

1 Všeobecné ustanovenia

Tieto Podmienky upravujú spôsob používania tohto Internetového portálu, spôsob uzatvárania Rámcových zmlúv s Užívateľmi a spôsob Procesu výberu pôžičiek, ako aj bližšie podmienky a zásady využívania Služieb poskytovaných prostredníctvom Internetového portálu Spoločnosťou Užívateľom. Tieto Podmienky zároveň podrobne špecifikujú práva a povinnosti spoločnosti Zinc Euro, a.s., so sídlom Karpatská 3256/15 Poprad 058 01, IČO: 47 918 551, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10488/P (ďalej len „Spoločnosť“) vo vzťahu k jednotlivým Užívateľom.

Podmienkou využívania služieb Internetového portálu je registrácia a verifikácia Užívateľa a ním zadaných údajov na Internetovom portáli vyplnením požadovaných formulárov, vykonaním iných nevyhnutných úkonov vyžadovaných Spoločnosťou za súčasnej akceptácie Rámcovej zmluvy spolu s týmito Podmienkami v čoho dôsledku dôjde k získaniu statusu Dlžníka alebo Investora.

  2 Definície pojmov

   

  Autentifikačný prvok znamená nástroj, ktorý sa používa na overenie totožnosti Užívateľa (identifikáciu) pri prihlásení do Internetového portálu (Moja zóna). Autentifikačné prvky tvoria Identifikačný kód a e-mailové konto, ktoré slúži ako prihlasovacie meno.

  Autorizačný kód je ním Spoločnosťou vygenerovaný číselný kód, ktorý Spoločnosť zasiela Užívateľom na telefónne číslo Užívateľa, ktorý je Užívateľ povinný zadať pri vybranom druhu operácie v časti Moja zóna stanovenou Spoločnosťou.

  Dlžník je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky plne spôsobilá na právne úkony, ktorá uzatvorila so Spoločnosťou Rámcovú zmluvu Dlžník a ktorá si hodlá požičať peňažné prostriedky vo forme Pôžičky.

  Heslo je súbor znakov zvolených Užívateľom prvý krát po tom čo sa registroval na Internetovom portáli, slúži na prihlasovanie do časti Moja zóna, heslo je oprávnený Užívateľ kedykoľvek zmeniť. Pri registrácii Užívateľ vytvára vlastné heslo, pri ktorom sú nastavené prísne pravidlá na vytvorenie prístupového hesla.

  Identifikačný kód je jedinečné číslo priradené Spoločnosťou Investorovi aj Dlžníkovi od momentu Registrácie. Skladá sa z troch skupín znakov, pričom v každej skupine sú štyri znaky oddelené pomlčkou, slúži na vybrané typy operácii na Internetovom portáli a v časti Moja zóna  a na identifikáciu zmluvných strán Zmluvy o pôžičke.

  Identifikačný kód investície je jedinečné číslo priradené každej transakcii s Investíciou.

  Identifikačný kód žiadosti o pôžičku je jedinečné číslo priradené každej záväznej žiadosti o Pôžičku.

  Proces výberu pôžičiek je na účely tejto Zmluvy automatický elektronický nástroj prevádzkovaný na Internetovom portáli Spoločnosťou, ktorého účelom je stretávanie ponuky a dopytu Pôžičiek podľa Spoločnosťou nastavených kritérií a podľa pokynov zadaných jednotlivými Užívateľmi.

  Internetový portál znamená prostredie na uskutočňovanie práv a povinností Spoločnosti a Užívateľov podľa týchto Podmienok umiestnený v sieti internet, verejne prístupný Užívateľom www.zinceuro.sk  

  Investor je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, plne spôsobilá na právne úkony, ktorá uzatvorila so Spoločnosťou Rámcovú zmluvu – Investor.

  Investícia je výška peňažných prostriedkov určená Investorom za účelom ich investovania - umiestnenia do Procesu výberu pôžičiek, minimálnu výšku investície stanoví Spoločnosť, o výške minimálnej investície bude Investor informovaný prostredníctvom časti Moja zóna.

  Moja zóna je priestor na Internetovom portáli prístupný po zadaní Autentifikačných prvkov a Hesla výhradne Užívateľovi za účelom vykonávania jednotlivých užívateľských operácii.

  Pôžička je poskytnutie peňažných prostriedkov Investorov Dlžníkovi vo výške a za podmienok stanovených na základe Zmluvy o pôžičke.

  Registrácia je proces, na základe ktorého Užívateľ zadáva požadované informácie a dokumenty vyžadované Spoločnosťou za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu na základe Rámcovej zmluvy so Spoločnosťou.

  Splátka je pravidelná mesačná splátka, ktorú je povinný uhrádzať Dlžník na Účet, dohodnutá na základe záväznej žiadosti o pôžičku a následne uzatvorených jednotlivých Zmlúv o pôžičke.

  Zmluva o pôžičke je zmluva, na základe ktorej Investor ako veriteľ poskytuje za podmienok v nej uvedených peňažné prostriedky Dlžníkovi a ten sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť, zaplatiť úroky a splniť ďalšie povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o pôžičke.

  Rámcová zmluva je zmluva, ktorú uzatvára Spoločnosť s Užívateľmi a ktorej predmetom je úprava práv a povinností jednotlivých Užívateľov vo vzťahu k Spoločnosti. Rámcovú zmluvu  je Užívateľ oprávnený uzatvoriť so Spoločnosťou ako Investor ďalej len „Rámcová zmluva – Investor“ alebo ako Dlžník ďalej len  „Rámcová zmluva - Dlžník“.

  Účet sa rozumie bankový účet Spoločnosti, ktorý slúži na prijatie peňažných prostriedkov od Investora za účelom ich Investovania, na prijímanie Splátok poukazovaných Dlžníkom a na prijímanie poplatkov a iných plnení poskytovaných Užívateľmi, ktorý oznámi Spoločnosť Užívateľom prostredníctvom Rámcovej zmluvy  a/alebo časti Moja zóna.

  Užívateľ je ním Investor a Dlžník.

  Zinc virtuálny účet je individuálny účet Investora zriadený Spoločnosťou, prostredníctvom ktorého je Investor oprávnený vykonávať užívateľské operácie v rámci časti Moja zóna a v ktorom sú zaznamenané a zároveň uchovávané všetky údaje, transakcie a akékoľvek iné podstatné informácie súvisiace s plnením práv a povinností zo Zmluvy o pôžičke a týchto podmienok používania.

  Zinc úrok je celkový súčet úrokových sadzieb, ktoré bude Dlžník povinný zaplatiť jednotlivým Investorom z jednotlivých Zmlúv o pôžičke a celkový súčet jednotlivých poplatkov, ktoré je Dlžník povinný zaplatiť Spoločnosti za služby poskytované spoločnosťou podľa tejto Zmluvy, vyjadrený ako ročné percento z celkovej výšky Pôžičky požadovanej Dlžníkom. Zinc Úrok je vypočítavaný vždy individuálne ku konkrétnej záväznej žiadosti o Pôžičku.
   

  3 Registrácia, identifikácia užívateľa a uzatváranie Rámcových zmlúv

   

  Registrácia prebieha na Internetovom portáli tak, že Užívateľ si najprv zvolí či hodlá získať status Investora alebo status Dlžníka.
   

  Prvotná registrácia Investora
  V prvom kroku Investor nezáväzne zvolí dĺžku investovania a očakávaný výnos z jeho investície. Investor registruje prostredníctvom Internetového portálu svoje e-mailové konto, ktoré bude slúžiť následne ako prihlasovacie meno a zadá ním zvolené prístupové Heslo, ktoré zároveň opätovne potvrdí. Po registrácii e-mailového konta Spoločnosť zasiela Investorovi aktivačný e-mail. Následne, po potvrdení aktivačného e-mailu, je Investor opätovne povinný zadať e-mailové konto a ním zvolené Heslo, po týchto krokoch Investor vypĺňa krátky formulár za účelom aktivácie časti Moja zóna. V prvom kroku krátkeho formulára zadáva údaje o svojej osobe (titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, vzdelanie, pracovné zaradenie, druh a číslo dokladu totožnosti). V druhom kroku zadá Investor svoje telefónne číslo, prostredníctvom ktorého hodlá komunikovať so Spoločnosťou. Zadaním telefónneho čísla prebehne verifikácia mobilného čísla cez autentifikačný SMS kód. V treťom kroku vypĺňa údaje o svojom bankovom spojení, kde zadáva účet, pomocou ktorého bude komunikovať so Spoločnosťou. V štvrtom kroku je Investor oprávnený zrevidovať svoje osobné údaje a po ich verifikácii udeľuje súhlas s osobnými údajmi a odosiela žiadosť o registráciu Spoločnosti.
   

  Uzatvorenie Rámcovej zmluvy s Investorom
  Po prvotnej registrácii Investora je Investor za účelom vytvorenia Zinc účtu povinný priložiť ofotený alebo o skenovaný doklad totožnosti (občiansky preukaz z oboch strán) a zároveň je povinný uzatvoriť Rámcovú zmluvu so Spoločnosťou. Spoločnosť predkladá Investorovi návrh  Rámcovej zmluvy prostredníctvom Internetového portálu. V prípade, že Investor súhlasí s navrhovaným textom  Rámcovej zmluvy, svoju vôľu byť ňou viazaný prejaví tým, že klikne na políčko „Potvrdiť“ a následne zadá Autorizačný kód, ktorý mu bol zaslaný Spoločnosťou prostredníctvom SMS na ním uvedené číslo mobilného telefónu, do preddefinovaného poľa s označením „Kód“, týmto momentom je daný súhlas Investora byť ňou viazaný. Spoločnosť ako poskytovateľ služieb následne elektronicky potvrdí uzatvorenie Rámcovej zmluvy potvrdzujúcim e-mailom na e-mailové konto Investora. Rámcová zmluva sa týmto momentom stáva platne uzatvorenou.
   

  Obsahom  Rámcovej zmluvy s Investorom budú aj podmienky.
  a)   Rámcová zmluva sa považuje za účinnú v prípade, že sa Investorom zadané osobné údaje pri registrácii zhodujú s osobnými údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti Investora. V prípade, ak Spoločnosť zistí, že medzi údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti Investora a údajoch zadaných Investorom sú nezhody,  Rámcová zmluva bez ďalšieho zaniká. V prípade, že nastane táto skutočnosť, považuje sa toto dojednanie za odkladaciu podmienku v zmysle ust. § 36 ods. 2 prvá veta zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).
  b)   Za účelom zavŕšenia overenia totožnosti Investora je nevyhnuté, aby Investor vykonal prevod ľubovoľnej peňažnej čiastky rovnajúcej sa výške zadanej Investície zo súkromného bankového Účtu Investora otvoreného na jeho meno na bankový účet Spoločnosti, so zadaním variabilného symbolu (VS) určeného Spoločnosťou (ďalej len „Verifikačný bankový prevod“). V prípade ak Investor nevykoná Verifikačný bankový prevod, alebo ak vykoná bankový prevod z bankového účtu, ktorého nie je majiteľom a ani po výzve Spoločnosti nevykonaná Verifikačný bankový prevod najneskôr do 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia Zmluvy o spolupráci bude sa Zmluva o spolupráci považovať za neúčinnú. V prípade, že nastane táto skutočnosť, považuje sa toto dojednanie za rozväzovaciu podmienku v zmysle ust. § 36 ods. 2 druhá veta zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník). Spoločnosť sa v takomto prípade zaväzuje prijaté peňažné prostriedky Investície bezodkladne vrátiť na číslo účtu, z ktorého boli Spoločnosti poukázané.


  Prvý vstup Investora do časti Moja zóna
  Po nadobudnutí účinnosti  Rámcovej zmluvy je Investor oprávnený prvýkrát vstúpiť do časti Moja zóna. Investor sa prvýkrát prihlási do časti Moja zóna tak, že zadá svoje e-mailové konto, Heslo a Autorizačný kód do vopred preddefinovaného poľa, ktorý mu bude zaslaný SMS na ním zadané telefónne číslo. Po týchto prvotných úkonoch v časti Moja zóna je Investor oprávnený vykonávať všetky užívateľské operácie v zmysle Rámcovej zmluvy.


  Prvotná registrácia Dlžník
  V prvom kroku Dlžník zvolí ním požadovanú výšku pôžičky, dĺžku splácania, mesačnú splátku a výšku úrokovej sadzby. Dlžník následne registruje prostredníctvom Internetového portálu svoje e-mailové konto, ktoré bude slúžiť následne ako prihlasovacie meno a zadá ním zvolené prístupové Heslo, ktoré zároveň opätovne potvrdí. Po registrácii e-mailového konta Spoločnosť zasiela Dlžníkovi aktivačný e-mail. Následne, po potvrdení aktivačného e-mailu, Dlžník opätovne zadá e-mailové konto a ním zvolené Heslo, po týchto prvotných úkonoch Dlžník vypĺňa krátky formulár pre vstup do registračnej zóny. V prvom kroku krátkeho formulára zadáva Dlžník údaje o svojej osobe (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, národnosť, pracovné zaradenie a telefonický kontakt a určí kedy sa s ním má spojiť operátor Spoločnosti). Následne sa s Dlžníkom spojí operátor Spoločnosti, ktorý na základe Dlžníkových pokynov vyplní všetky údaje požadované Spoločnosťou. Po týchto úkonoch v registračnej zóne Dlžník prejaví svoj súhlas s osobnými údajov.


  Uzatvorenie Rámcovej zmluvy s Dlžníkom
  Po prvotnej registrácii Dlžníka je Dlžník za účelom aktivácie časti Moja zóna povinný vložiť do vopred preddefinovaného poľa skeny Spoločnosťou požadovaných dokladov a zároveň uzatvoriť  Rámcovú zmluvu so Spoločnosťou. Rámcovú zmluvu uzatvára Dlžník so Spoločnosťou písomnou formou. Rámcovú zmluvu Spoločnosť zasiela Dlžníkovi poštou do vlastných rúk. Dlžník je povinný Rámcovú zmluvu vlastnoručne podpísať a zaslať späť na adresu Spoločnosti.


  Aktivácia časti Moja zóna Dlžníka
  Po nadobudnutí platnosti a účinnosti Rámcovej zmluvy je Dlžník oprávnený aktivovať časť Moja zóna a to tak, že sa prihlási na Internetový portál a zadá svoje e-mailové konto, Heslo a zároveň na aktiváciu časti Moja zóna zadá Spoločnosťou pridelený Identifikačný kód, ktorý mu bol oznámený prostredníctvom Rámcovej zmluvy. Po týchto prvotných úkonoch v časti Moja zóna je Dlžník oprávnený vykonávať všetky užívateľské operácie v zmysle Rámcovej zmluvy.


  Spoločnosť je oprávnená verifikovať všetky údaje uvedené Užívateľom spôsobom a za podmienok stanovených zákonom. Spoločnosť je oprávnená v rámci verifikácie údajov zadaných Užívateľom overovať tieto údaje najmä porovnávaním Užívateľom predložených dokladov.


  Ustanoveniami tohto článku Podmienok nie je dotknuté právo Spoločnosti pri overovaní totožnosti Užívateľa a verifikácií iných údajov vyžadovaných Spoločnosťou uvedených Užívateľom na zmenu alebo doplnenie procesu identifikácie Užívateľa a zmenu alebo doplnenie procesu verifikácie iných skutočností uvádzaných Užívateľom a to kedykoľvek, ak to bude Spoločnosť považovať za vhodné.
   

  4 Užívateské operácie v časti Moja zóna a na internetovom portáli

   

  Užívateľ je počas trvania Rámcovej zmluvy oprávnený kedykoľvek vstupovať do časti Moja zóna prostredníctvom svojho e-mailového konta a Hesla a zároveň je oprávnený kedykoľvek vykonávať všetky užívateľské operácie v zmysle Rámcovej zmluvy.
   

  So všetkými úkonmi v rámci časti Moja zóna týkajúcimi sa užívateľských operácií, Procesu výberu pôžičiek, inými záväznými pokynmi Užívateľa vrátane vôle Investora „záväzne Investovať“ ním stanovenú výšku peňažných prostriedkov počas ním stanoveného času za účelom ich poskytnutia a/alebo vôle Dlžníka „záväzne žiadať o Pôžičku“ v ním požadovanej výške a počas ním stanoveného času prejaví Užívateľ svoj prejav vôle kliknutím na potvrdzujúce políčko „Podpísať“. Všetky úkony Užívateľa v časti Moja zóna sa zaznamenávajú a uchovávajú. V prípade ak sa jedná o prejav vôle Investora „záväzne Investovať“ ním stanovenú výšku peňažných prostriedkov počas ním stanoveného času za účelom ich poskytnutia ako Pôžičky z voľných prostriedkov na Zinc účte a/alebo prejavu vôle Dlžníka „záväzne žiadať o pôžičku“ v ním požadovanej výške a počas ním stanoveného času, tieto Dlžník a/alebo Investor potvrdia súčasne aj zadaním Autorizačného kódu do políčka s označením „Kód“.
   

  V záujme zabezpečenia dôvernosti údajov, ktoré sú predmetom ochrany podľa Zákona o ochrane osobných údajov Užívateľ nesmie nikdy využívať služby poskytované Spoločnosťou prostredníctvom Internetového portálu na verejne dostupných počítačoch (napr. internetovej kaviarni, na univerzitách, v hoteloch...). Spoločnosť nenesie zodpovednosť za zneužitie Autentifikačných prvkov v prípade využívanie Služieb na verejne dostupných počítačoch.
   

  Autentifikačné prvky je Užívateľ povinný chrániť pred zneužitím, odcudzením a je povinný zamedziť prístup tretím osobám k týmto údajom. Pri podozrení zo zneužitia Autentifikačných prvkov, je Užívateľ povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť Spoločnosti, požiadať o zablokovanie starých a vydanie nových Autentifikačných prvkov. O zablokovanie Autentifikačných prvkov môže Užívateľ požiadať písomne, resp. telefonicky na infolinke Spoločnosti. Služby poskytované Spoločnosťou a prístup do časti Moja zóna budú Užívateľovi sprístupnené spravidla až po vydaní nových Autentifikačných prvkov.
   

  Spoločnosť má právo pozastaviť funkčnosť Internetového portálu alebo  Autentifikačných prvkov Užívateľa z dôvodu (i) bezpečnosti, (ii) nebezpečenstva a/alebo podozrenia z ich neoprávneného alebo podvodného použitia a/alebo (iii) všeobecne záväzných právnych predpisov, až kým nepominú dôvody pozastavenia funkčnosti. O tejto skutočnosti bude Užívateľ vždy upovedomený.
   

  Spoločnosť nezodpovedá za škody spôsobené Užívateľovi zneužitím Autentifikačných prvkov, ak tieto údaje sprístupní tretej osobe. Spoločnosť nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú prítomnosťou inej osoby pri prihlasovaní Užívateľa sa do Internetového portálu (časti Moja zóna).
   

  Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s akýmikoľvek náležite ohlásenými alebo plánovanými odstávkami Internetového portálu. Odstávky ohlásené v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom Internetového portálu alebo iným preukázateľným a vhodným spôsobom sú považované za náležite ohlásené alebo plánované odstávky.
   

  5 Povinnosti používateľov


  Užívateľ je povinný pri využívaní Internetového portálu:
   

  a) Nepoužívať Internetový portál pre nelegálne transakcie alebo operácie, vrátane podvodov;
  b) Pri registrácii, uzatvorení Rámcovej zmluvy poskytovať len pravdivé informácie.
  c) Uchovávať Autentifikačné prvky potrebné pre prihlásenie do Internetového portálu, takým spôsobom, aby k nim nemali prístup tretie osoby.
  d) Informovať Spoločnosť o všetkých zmenách jeho osobných údajov vrátane údajov o bankovom spojení.
  e) Informovať Spoločnosť bezodkladne o skutočnosti, že niekto iný (tretia strana) získala prístup k Autentifikačným prvkom. Užívateľ je zodpovedný za škodu v prípade, ak niekto iný získal prístup k Autentifikačným prvkom a je si vedomý toho, že tretie strany, ktoré údaje zneužijú, môžu spôsobiť právne záväzné povinnosti pre Užívateľa a Užívateľ je povinný ich splniť.
   

  6 Uzatváranie jednolivých zmlúv o pôžičkách

   

  Všetky náležitosti Investície a žiadosti o Pôžičku stanovujú jednotliví Užívatelia prostredníctvom časti Moja zóna za podmienok stanovených v Rámcovej zmluve.
   

  Spoločnosť prostredníctvom Procesu výberu pôžičiek a na základe záväzných pokynov Užívateľov, ktoré jednotliví Užívatelia záväzne prejavia prostredníctvom časti Moja zóna,  uzatvorí v mene a na účet Užívateľov jednotlivé Zmluvy o pôžičkách, ktoré následne doručí obom Účastníkom prostriedkami diaľkovej komunikácie do časti Moja zóna. V časti Moja zóna sú Užívatelia oprávnení všetky transakcie nimi vykonané verifikovať.
   

  Pri uzatváraní a plnení jednotlivých Zmlúv o pôžičkách je identita jednotlivých Užívateľov – zmluvných strán Zmlúv o pôžičke navzájom utajená. Zmluvné strany Zmluvy o pôžičke vystupujú navzájom výlučne pod číselným kódom – Identifikačný kód, pričom Spoločnosť zodpovedá za to, že identita Užívateľov bola pred uzatvorením Zmluvy o pôžičke hodnoverným spôsobom zistená. Rámcovými zmluvami Užívatelia prehlásia takúto formu identifikácie za určitú. Spoločnosť však nenesie zodpovednosť za to, ak niektorý z Užívateľov uviedol Spoločnosť do omylu, tým že uviedol nepravdivé údaje a/ alebo sfalšované doklady vyžadované Spoločnosťou a Spoločnosť ani s vynaložením odbornej starostlivosti nemohla dané skutočnosti rozpoznať, ďalej len „Podvod“.
   

  Spoločnosť z dôvodu diverzifikácie rizika každú Investíciu Investora prerozdelí na čo možno najväčší možný počet samostatných Pôžičiek, pre ktoré bude vyhľadávať na základe Procesu výberu pôžičiek vhodných Dlžníkov, a týmto spôsobom zabezpečí zníženie rizika nesplácania Pôžičiek.
   

  Pred uzatvorením Zmluvy o pôžičke sa Spoločnosť zaväzuje skúmať bonitu Dlžníka a s náležitou starostlivosťou sa zaväzuje posúdiť jeho schopnosť splácať Splátky.
   

  V prípade, ak na podklade záväzného pokynu na Investovanie a súčasne na podklade záväznej žiadosti o pôžičku podľa výsledku Procesu výberu pôžičiek úspešne dôjde k stretnutiu ponuky Investície s dopytom Pôžičiek, Spoločnosť je povinná v mene a na účet Užívateľov uzatvoriť Zmluvy o pôžičke. Jednotlivé Zmluvy o pôžičke sú uzatvorené momentom stretnutia ponuky Investície a dopytu Pôžičky prostredníctvom Procesu výberu pôžičiek.
   

  Spoločnosť sa zaväzuje platne uzatvorenú Zmluvu o pôžičke prostredníctvom časti Moja zóna prostriedkami elektronickej komunikácie doručiť konkrétnym Užívateľom, momentom doručenia Zmluvy o pôžičke Dlžníkovi a aj Investorovi sa Zmluva o pôžičke stáva účinnou.
   

  7 Ochrana osobných údajov

   

  Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje Užívateľov pred ich zneužitím.
   

  Spoločnosť sa zaväzuje chrániť a uchovávať v utajení identitu a osobné údaje jednotlivých Užívateľov aj v rámci plnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pôžičke. Jednotliví Užívatelia vystupujú v zmluvných vzťahoch založených na základe Zmluvy o pôžičke pod anonymným číselným kódom – Identifikačný kód, ktorý je každému užívateľovi automaticky pridelený Spoločnosťou momentom úspešnej registrácie.
   

  Spoločnosť sa zaväzuje, že neposkytne kontaktné a ani iné osobné údaje o Užívateľoch tretím osobám. V záujme spracovania žiadosti a v časti Moja Zóna na Internetovom portáli budú uvádzané, používané a poskytované identifikačné a základné údaje Užívateľa. V časti Moja zóna má Užívateľ po prihlásení k dispozícií výpis svojich osobných údajov, ktoré zadal pri vypĺňaní registrácie a žiadosti na Internetovom portáli, prípadne telefonicky operátorovi Spoločnosti. Tieto údaje má Užívateľ možnosť v časti Moja zóna aktualizovať.
   

  Informácia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov:
   

  Spoločnosť je oprávnená aj bez súhlasu Užívateľa ako dotknutej osoby spracúvať osobné údaje získane od užívateľa pri uzatváraní zmluvy alebo počas jej trvania, ak   spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.
   

  Spoločnosť  môže v zmysle zákona o ochrane osobných údajov poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, zoznam sprostredkovateľov zverejňuje Spoločnosť na svojej internetovej stránke. V prípade poverenia nového sprostredkovateľa spoločnosť splní oznamovaciu povinnosť voči užívateľovi aktualizáciou zoznamu sprostredkovateľov na svojej internetovej stránke.
   

  Užívateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Spoločnosti ako prevádzkovateľa osobných údajov vyžadovať:
  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, pri vydaní rozhodnutia, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, vydaného výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov, je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
   

  Pri poskytovaní služieb sa predpokladá cezhraničný prenos, a to do členských štátov v rámci krajín EU za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov.
   

  8 Doba trvania Rámcových zmlúv a možnosti ich ukončenia

   

  Zmluvný vzťah založený Rámcovými zmluvami medzi Spoločnosťou a jednotlivými Užívateľmi sa uzatvára na dobu neurčitú.
   

  Rámcovú zmluvu je možné ukončiť dohodou alebo výpoveďou.
   

  Užívateľ aj Spoločnosť sú oprávnení vypovedať Rámcovú zmluvu písomne alebo elektronickými prostriedkami a to aj bez uvedenia dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane Rámcovej zmluvy, pokiaľ nebolo medzi Užívateľom a Spoločnosťou dojedané niečo iné.
   

  Rámcovú zmluvu je Užívateľ oprávnený vypovedať až po tom, čo došlo k vyporiadaniu všetkých povinností a záväzkov zo jednotlivých Zmlúv o pôžičke a Rámcovej zmluvy.
   

  9 Poplatky za služby poskytované spoločnosťou

   

  Spoločnosť je oprávnená účtovať Užívateľom za služby, ktoré Užívateľom poskytuje na základe Rámcových zmlúv, Poplatky. Výšku poplatkov a spôsob ich účtovania stanovujú Rámcové zmluvy.

   
  Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návšťevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.